Artikel 1 Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daarop volgend.


Artikel 2 Inkomsten

 De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

  a. de contributie van de leden;

  b. renten van belegde gelden.


Artikel 3 Contributie

De contributie voor het lidmaatschap moet, na aangenomen te zijn als lid van de vereniging, onmiddellijk en bij vooruitbetaling voldaan worden.

 

Artikel 4 Lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat onmiddellijk in nadat de aanvraag hiervan bij de secretaris van de vereniging is ontvangen. Alvorens een aspirant lid besluit zich aan te melden als lid van de vereniging kan deze ter kennismaking 2 keer kosteloos komen zwemmen op een trainingsdag naar keuze, de definitieve trainingsdag dient in overleg met de betreffende trainer bepaald te worden. De als lid aangenomene heeft kennis genomen van- en gaat akkoord met de inhoud van dit Huishoudelijk Reglement en de statuten en is bij vooruitbetaling contributie over het resterende deel van het verenigingsjaar verschuldigd.


Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden middels schriftelijke opzegging bij de penningmeester of secretaris. De schriftelijke opzegging dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van het volgende verenigingsjaar (dus vóór 1 december) binnen te zijn bij de penningmeester of secretaris van de vereniging. Bij niet tijdige opzegging is het lid voor het gehele verenigingsjaar contributie verschuldigd. Na beëindiging van het lidmaatschap heeft het lid geen recht meer op deelname aan de trainingen en de activiteiten georganiseerd voor leden van de vereniging.


Artikel 5 Verplichtingen van de leden

De leden zijn gehouden zich aan de bepalingen van de statuten en van dit reglement te houden.


Artikel 6 Vervallen lidmaatschap

Het lidmaatschap vervalt:

a. indien het lid in gebreke blijft de contributie te betalen;

b. op voordracht van het bestuur of ten minste 10 stemgerechtigde leden met bijvoeging van de motieven, aan de algemene vergadering. Er moet een meerderheid van tweederde van de geldige uitgebrachte stemmen vóór dit  voorstel zijn;


Een besluit tot vervallen verklaring van het lidmaatschap kan eerst worden genomen, nadat het voornemen daartoe tijdig schriftelijk, door het bestuur, ter kennis van de betrokkene is gebracht. Het lid wordt in de desbetreffende algemene vergadering te allen tijde in de gelegenheid gesteld zich te verdedigen. Zij, die van het lidmaatschap vervallen zijn verklaard, mogen niet meer in de vereniging geïntroduceerd - of als lid voorgedragen worden, tenzij zij alsnog aan hun verplichtingen ten opzichte van de vereniging hebben voldaan en door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen zijn gerehabiliteerd.


Artikel 7 Schorsing

Het bestuur is bevoegd leden voor onbepaalde tijd te schorsen. De geschorste staat beroep open op de algemene vergadering. Een lid, dat geschorst is, verliest voor de duur van die schorsing zijn rechten als lid; zijn verplichtingen blijven gehandhaafd! Het bestuur kan het besluit tot schorsen delegeren aan de trainer.


Artikel 8 Rechten van de leden

Het deelnemen aan de trainingen en wedstrijden is uitsluitend aan de leden voorbehouden. Ingeval, vanwege ziekte of anderszins, niet op de vaste avond/ochtend gezwommen kan worden, kan incidenteel op een van de andere avonden/ochtenden waarop de vereniging over het bad beschikt getraind worden, mits er op de gekozen avond niet het maximum van 6 personen per baan wordt overschreden. Inhalen op een ander trainingsmoment dient altijd in overleg met de betreffende trainer te gebeuren.


Artikel 9 Training senioren

De leden kunnen zwemmen op maandag-, dinsdag- en donderdagavond telkens van 21.30- tot en met 22.30 uur. Op woensdagmorgen wordt er gezwommen van 12.00- tot en met 13.00 uur en op zaterdagmorgen van 09.00- tot en met 10.00 uur. Het zwemmen van deze groepen zal zoveel mogelijk geschieden onder leiding van een bevoegde trainer. Bij afwezigheid van een bevoegde trainer wordt in overleg met de trainer, en na melding hiervan bij het badpersoneel, iemand anders aangewezen die de training zal verzorgen.


Artikel 10 Verzekering

De leden worden door- en op kosten van de vereniging verzekerd tegen ongevallen middels een collectieve ongevallenverzekering.


Artikel 11 Het bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het is belast met de behandeling van alle spoedeisende zaken.

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen en vertegenwoordigt, de vereniging zo dikwijls de omstandigheden dit vorderen.

De secretaris is belast met de administratie en heeft het archief onder zijn/haar berusting. Hij/zij houdt kopie van alle uitgaande correspondentie, verzorgt verslaggeving van alle algemene- en bestuursvergaderingen. Hij/zij ondertekent de bescheiden, welke van de vereniging uitgaan. Hij/zij houdt het ledenbestand bij en verstrekt noodzakelijke informatie over dit bestand aan commissies.

De penningmeester is belast met de financiële administratie en is verantwoordelijk voor de gelden- en bezittingen van de vereniging onder zijn/haar berusting. Voor het beleggen van gelden handelt hij/zij in overeenstemming met de aanwijzingen van het bestuur. Hij/zij ontvangt van alle daarvoor in aanmerking komende personen en commissies alle gegevens nodig voor de financiële administratie. De administratie en rekening en verantwoording zullen nagezien worden door de kascommissie, onverminderd zijn/haar verplichting tot iedere tussentijdse verantwoording aan het bestuur. Bij tussentijds aftreden, legt hij/zij binnen veertien dagen na aftreding rekening- en verantwoording af aan de kascommissie.


Artikel 12 Waarneming bestuursfuncties

Bij afwezigheid van een bestuurslid kunnen zijn/haar functies, op aanwijzing van de voorzitter, waargenomen worden door een of meer andere bestuursleden. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de vice-voorzitter.


Artikel 13 Algemene ledenvergadering

Behoudens het gestelde in het artikel 16 van de statuten belegt het bestuur een algemene ledenvergadering zo dikwijls de belangen van de vereniging dit vorderen.


Artikel 14 Jaarvergadering

Eén algemene ledenvergadering, de jaarvergadering, wordt jaarlijks gehouden binnen de eerste vier maanden van het nieuwe boekjaar. Tijdens deze vergadering worden in ieder geval aan de orde gesteld:

a. de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;

b. het jaarverslag van de secretaris over het afgelopen jaar;

c. de rekening en verantwoording van de penningmeester;

d. verslagen van eventueel ingestelde commissies;

e. verkiezing van nieuwe bestuursleden, voor zover deze aftredend zijn;

f. verkiezing van een kascommissie, bestaande uit 2 leden, niet bestuursleden zijnde;

g. mededelingen en voorstellen van het bestuur;

h. behandeling van de ingekomen voorstellen.

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van maximaal 3 jaar en treden af volgens vastgesteld rooster, maar kunnen zich herkiesbaar stellen. Voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gelijktijdig aftreden!


Artikel 15 Kascommissie

De secretaris en de penningmeester geven aan de kascontrolecommissie ter inzage, alle door deze commissie verlangde bescheiden, benodigd voor de controle op de kasverantwoording en geven daarbij alle ter zake benodigde inlichtingen.


De kascontrolecommissie bestaat uit ten minste twee leden (niet-bestuursleden) waarvan jaarlijks één lid aftredend- en niet herkiesbaar is. De commissie doet schriftelijk verslag aan de algemene jaarvergadering.


Artikel 16 Oproep ledenvergadering

Iedere ledenvergadering moet ten minste 2 weken voor het tijdstip, waarop zij zal worden gehouden, onder opgave van de te behandelen agendapunten, worden aangekondigd.


Artikel 17 Presentielijst

Ter algemene vergadering ligt een presentielijst welke door alle leden getekend moet worden.


Artikel 18 Stemmen bij volmacht

Een stemgerechtigd lid kan bij schriftelijke volmacht zijn/haar stem door een ander stemgerechtigd lid ter vergadering laten uitbrengen. Deze volmacht luidt als volgt:

De ondergetekende: …………………….. (naam en  voornamen volmachtgever)

machtigt: …………………………………….             (naam en voornamen gemachtigde)

zijn/haar stem uit te brengen ter vergadering van …………..(datum en plaats van de vergadering).

dagtekening:                           handtekening:                                                


Volmachten moeten, voordat de stemming plaats vindt, bij de secretaris of diens vervanger zijn ingediend.


Artikel 19 Stemming

Stemming over zaken kan mondeling geschieden, over personen moet echter schriftelijk gestemd worden.


Artikel 20 Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of 3 leden van het bestuur dat nodig achten. Een bestuursvergadering vindt geen doorgang indien niet meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig kan zijn


Artikel 21 Evenementencommissie

Het bestuur kan een evenementencommissie instellen, die tot taak heeft het bestuur te assisteren bij het organiseren van wedstrijden en andere activiteiten. Deze commissie zal dan bestaan dan uit ten minste drie leden, waarvan tenminste één bestuurslid.

De taken van een eventuele evenementencommissie kunnen nader onderscheiden worden in:

1. het organiseren van gezelligheidsavonden voor de leden;

2. het informeren van de leden omtrent geplande activiteiten;

3. het assisteren bij wedstrijden.


Artikel 22 Wijziging reglement

De bepalingen van dit reglement kunnen gewijzigd worden na voorafgaande kennisgeving aan de leden en met een meerderheid van ten minste drievierde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen van de algemene ledenvergadering. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijkreglement worden in de uitnodiging voor de vergadering uitvoerig vermeld. Voorstellen tot wijziging, uitgaande van de leden, dienen schriftelijk, ten minste één week voor de datum van de algemene vergadering, ter kennis van de secretaris te worden gebracht. Deze worden dan in de betreffende vergadering aan de orde gesteld.


Artikel 23 Bekend zijn met bepalingen

Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de statuten en dit reglement.


Artikel 24 Slotbepaling

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


Artikel 25 In werking treding

Dit reglement treedt in werking op 20 april 2017.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van 19 april 2017.

Het bestuur,

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

A.M.J.M. Driessen

A.D.R.M. Kroonen

T. Hillen